استخر توپ

گالری تصاویر

استخرتوپ نمونه 12

استخر نوپ طرح کلبه

استخرتوپ نمونه 14

استخرنوپ طرح عروسکی بزرگ کد 20

استخرتوپ نمونه 10

کد 7 استخر توپ با طول 5 متر عرض 4 متر و ارتفاع 3.5 متر

استخر نمونه 13

استخر توپ طرح لاکپشت کد 30

استخرتوپ نمونه 8

کد 222 استخر توپ طرح سگ طول 5 متر عرض 5 متر ارتفاع 4 متر

استخرتوپ نمونه 11

کد 23استخر توپ با طول 3متر عرض 3متر و ارتفاع 3متر کد 23

استخرتوپ نمونه 6

کد 5 استخر توپ طرح مرد عنکبوتی طول 5 متر عرض 4 متر ارتفاع 4 متر

استخرتوپ نمونه 7

کد 2 استخر توپ طرح ماشین طول 4.5 متر عرض 3 متر ارتفاع 2.5 متر

استخرتوپ نمونه 4

کد 50 استخرتوپ طرح هویچ طول 6 متر عرض 6 متر ارتفاع 4 متر

استخرتوپ نمونه 5

کد 117 استخر توپ طرح قارچ قطر 3 متر ارتفاع 3.5 متر

استخرتوپ نمونه 3

کد 229 استخرتوپ طرح موشک ارتفاع 5 متر عرض 6 متر طول 6 متر

استخرتوپ نمونه 2

کد103  استخر توپ طرح کلبه قطر5 متر ارتفاع 4 متر

کد103 استخر توپ طرح کلبه قطر5 متر ارتفاع 4 متر

ورزشی

ورزشی شماره 17

 

کد 36 طول 7 متر عرض 7 متر ارتفاع  1.20 متر

ورزشی شماره 16

 

کد  طول  متر عرض  متر ارتفاع   متر

 

ورزشی شماره 15

 

کد دبلیو 33 2 طول 6 متر عرض  4 متر ارتفاع  3 متر

ورزشی شماره 14

 

کد بی 2 طول  متر عرض  متر ارتفاع   متر

 

قله – صخره

نمونه 11

 

کد تی 4-30 طول 8 متر عرض4 متر ارتفاع 6 متر

 

نمونه 10

 

کد تی 20 طول 7 متر عرض 7 متر ارتفاع 6 متر

 

نمونه9

کد تی 4-33 طول 6 متر عرض 4 متر ارتفاع 5 متر

نمونه 8

کد 091 طول  7 متر عرض 4 متر ارتفاع 5 متر

 

نمونه7

 

کد 076 طول 7 متر عرض 7 متر ارتفاع 8 متر

سرسره ها

سرسره نمونه 71

 

سرسره نمونه 71

سرسره نمونه 70

 

سرسره نمونه 70

 

سرسره نمونه 69

 

سرسره نمونه 69

سرسر نمونه 68

 

سرسره نمونه 68

 

سرسر نمونه 68

 

سرسره نمونه 68

ترکیبی

ترکیبی نمونه24

 

سرسه ترکیبی کد 1100

ترکیبی نمونه 23

 

سرسره ترکیبی کد 097

 

ترکیبی نمونه 22

 

ترکیبی کد 097

ترکیبی نمونه 21

 

ترکیبی نمونه 21

 

ترکیبی نمومه20

 

ترکیبی  کد 111

ترکیبی نمونه 19

 

کد  97 با طول 14 متر عرض 7 متر و ارتفاع 7 متر

سوله ها

 

نمونه1

 

نمونه2

نمونه اول

 

نمونه 3نمونه4

 

 

نمونه دوم

 

 

 

 

 

نمونه سوم

 

 

 

نمونه چهارم

 

 

 

نمونه5

 

نمونه پنجم

 

 

 

 

نمونه ششم

نمونه 6